LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VAN SIMPLE DISK OPTIMIZER

BELANGRIJK: LEES ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR U DE SIMPLESTAR-SOFTWARE GEBRUIKT Corel Corporation EN/OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN ("SIMPLESTAR") ZIJN BLIJ DE SIMPLESTAR-SOFTWARE AAN U ALS PERSOON, BEDRIJF OF ANDERE JURIDISCHE ENTITEIT DIE DE SOFTWARE ZAL GEBRUIKEN (HIERONDER "U" OF "UW" GENOEMD) TE LICENTIËREN OP VOORWAARDE VAN ACCEPTATIE VAN ALLE VOORWAAARDEN. DIT IS EEN WETTELIJK EN AFDWINGBAAR CONTRACT TUSSEN U EN SIMPLESTAR. DOOR OP DE KNOP "ACCEPTEREN" OF "JA" OF OP EEN ANDERE AANDUIDING VAN UW ELEKTRONISCHE ACCEPTATIE VAN DEZE OVEREENKOMST TE KLIKKEN, DE GEDOWNLOADE SOFTWARE TE INSTALLEREN, DE SOFTWARE ONLINE TE OPENEN OF, INDIEN VAN TOEPASSING, HET ZEGEL VAN DE MATERIËLE MEDIA WAAROP DE SOFTWARE IS OPGESLAGEN TE VERBREKEN, STEMT U IN MET DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. STEMT U NIET IN MET DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN, KLIK DAN NIET OP DE KNOPPEN "ACCEPTEREN", "INSTEMMEN" OF "JA" OF OP ENIGE ANDERE AANDUIDING VAN UW ELEKTRONISCHE ACCEPTATIE VAN DEZE OVEREENKOMST EN GEBRUIK OF OPEN DEZE SOFTWARE NIET.

Simple Disk Optimizer een optimalisatieprogramma voor het Windows-register, waardoor uw computer met minder problemen en verbeterde prestaties draait.

1. Licentie

1.1 De software die deze licentie vergezelt of via deze licentie toegankelijk is (samen de "Software" geheten), is het eigendom van SimpleStar of haar licentiehouders en wordt beschermd door auteursrechtwetgeving. Terwijl SimpleStar de intellectuele eigendomsrechten over de Software blijft behouden, ontvangt u bepaalde rechten voor het gebruik van de Software nadat u deze licentie hebt geaccepteerd. Deze licentie behandelt alle uitgaven, revisies of wijzigingen van of aan de Software die door SimpleStar zullen worden uitgebracht.

1.2 Met uitzondering van aanpassingen door middel van een licentiebewijs, licentiecoupon of licentiesleutel van SimpleStar (gezamenlijk de "Licentiesleutel" geheten) die met, voor of na deze licentie wordt geleverd, zijn uw rechten en plichten ten aanzien van het gebruik van deze Software als volgt:

U bent bevoegd om:

A. De Software te gebruiken op of in samenhang met (i) het aantal op uw bestelling voor de Software aangeduide computers, of (ii) in geval de Software op een CD of ander fysiek medium werd aangeschaft, het aantal op de Softwareverpakking aangeduide computers, of (iii) indien u de Software ontving in combinatie met andere hardware of software, uitsluitend in samenhang met deze hardware of software;

B. De Software permanent over te dragen aan een andere persoon of entiteit mits u SimpleStar voorafgaand schriftelijk in kennis stelt van uw intentie en u geen kopieën van de Software bewaart en de ontvanger instemt met de voorwaarden van deze licentie.

1.3 Niettegenstaande Sectie 1.2 hierboven, kunt u, wanneer een Licentiesleutel met, voor of na deze licentie wordt geleverd:

A. Het aantal aan u door SimpleStar gelicentieerde kopieën van de Software maken zoals aangegeven in uw Licentiesleutel. Uw Licentiesleutel zal een bewijs bevatten van uw recht om dergelijke kopieën te maken;

B. Eén kopie maken van de Software voor back-updoeleinden of de Software op de harde schijf van uw computer kopiëren om het origineel te bewaren voor back-updoeleinden.

C. De Software gebruiken op een netwerk indien u beschikt over een gelicentieerde kopie van de Software voor elke computer die de Software middels dat netwerk kan openen; of

D. De Software op dezelfde computer gebruiken om een imagebestand van een harde schijf op de bewuste computer te maken en het imagebestand op verwijderbare media opslaan voor ramphersteldoeleinden;

E. De Software gebruiken om een boot disk te maken teneinde de image van de harde schijf, die werd aangemaakt voor ramphersteldoeleinden voor de harde schijf op de originele computer, toe te passen; en

F. De Software gebruiken om een kloon van een harde schijf voor dezelfde computer op een vervangende computer te maken en om de Software op de vervangende computer te gebruiken, mits de Software van de originele computer werd verwijderd.

1.4 U bent niet bevoegd om:

A. De Software te gebruiken om een manier waarvoor deze licentie geen toestemming heeft gegeven;

B. De afgedrukte documentatie waarvan deze Software vergezeld gaat, te kopiëren;

C. Enig deel van de Software te sublicentiëren of te verhuren;

D. De Software omgekeerd te monteren, te decompileren, ontmantelen, aan te passen, vertalen, enige poging te ondernemen de broncode van de Software te ontdekken of afgeleide werken van de Software te maken;

E. Een voorgaande versie of een kopie van de Software te gebruiken nadat u een vervangende set schijven of een bijgewerkte versie hebt ontvangen; wanneer u de Software upgradet, dienen alle kopieën van de voorgaande versie vernietigd te worden;

F. Een nieuwere versie van de Software te gebruiken dan hierin is verstrekt, tenzij u een upgradeverzekering hebt gekocht of anders afzonderlijk de rechten voor gebruik van een nieuwere versie hebt verkregen; of

G. De Software gebruiken voor het doel om meerdere computers of harde schijven te maken die niet op de originele computers zijn aangesloten met soortgelijke of identieke configuraties van de originele computer of harde schijf.

1.5 De software wordt geïnstalleerd als een gratis testprogramma en mag alleen voorzien van alle functies worden gebruikt na aankoop van een licentiesleutel. Een gebruiker mag de Software op enig moment verwijderen en daartoe de gebruikelijke procedure voor verwijdering gebruiken zoals aangeboden in het Configuratiescherm van uw computer, via "Configuratiescherm>Programma's toevoegen en verwijderen", waarna uit de lijst met geselecteerde toepassingen 'Simple Disk Optimizer' geselecteerd wordt en op de knop "Toevoegen/Verwijderen" wordt geklikt.

De software plaatst standaard een snelkoppeling zodat u de software gemakkelijk kunt openen via het Windows-bureaublad of via de werkbalk Snel starten. Wilt u deze snelkoppelingen niet installeren, schakel ze dan uit tijdens de installatie procedure. De toepassing kan ook worden geopend vanuit uw Windows-systeemvak nadat u de toepassing hebt geïnstalleerd en geopend.

2. Duur; Beëindiging

2,1. Duur

De initiële duur van deze Overeenkomst vangt aan op de datum waarop u de Software downloadt of anderszins verkrijgt en blijft van kracht

(i) gedurende de in uw bestelling van de Software aangegeven periode, of

(ii) indien u de Software op CD of op een ander fysiek medium aankocht, op de Softwareverpakking, of

(iii) indien u de Software ontving in combinatie met andere hardware of software, gedurende de door uw leverancier aangeduide periode. Indien er voorwaarden voor vernieuwing van toepassing zijn, zal SimpleStar u daarvan op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden om vernieuwingen te kopen tegen de dan actuele vernieuwingsprijs. De initiële duur en alle aangekochte vernieuwingen worden in deze Overeenkomst "Duur" genoemd.

2,2. Beëindiging

SimpleStar zal, naast alle andere juridische rechten of eigendomsrechten, bevoegd zijn deze Overeenkomst op enig moment zonder kennisgeving te beëindigen indien u een materiële inbreuk op deze Overeenkomst uitoefent.

2,3. Effect van beëindiging

Wanneer deze Overeenkomst wordt beëindigd of vervalt, zult u ophouden de Software te gebruiken, kan SimpleStar ophouden Updates aan u beschikbaar te stellen en zal de Software ophouden te functioneren. Na beëindiging of vervalt van deze Overeenkomst, blijven de Secties 1.4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 en 13 van kracht.

3. Eigendom

SimpleStar behoudt zich alle niet expliciet in deze Overeenkomst vermelde rechten ten aanzien van de Software voor. Alle auteursrechten, handelsmerken en andere denkbare intellectuele eigendomsrechten in en ten aanzien van de Software zijn eigendom van SimpleStar of haar licentiehouders en beschermd door auteursrechten in de Verenigde Staten en in het buitenland, alsook door internationale verdragen en andere toepasselijke wetten. Elk kopie van de Software dat u mag maken op grond van deze Overeenkomst dienen de gehele auteursrechtvermelding en andere in het originele exemplaar van de Software opgenomen kennisgevingen te bevatten.

4. Inhoudsupdates

U erkent dat de softwareproducten van SimpleStar gebruik maken van inhoud die van tijd tot tijd wordt bijgewerkt. Producten voor het bijwerken van stuurprogramma's zorgen bijvoorbeeld voor bijgewerkte computercomponenten, stuurprogramma's en bestandsversies en/of bijgewerkte BIOS-versies; functies voor inhoudslevering zorgen voor bijgewerkte URL-links, etc. (gezamenlijk "Inhoudsupdates" genoemd). U kunt Inhoudsupdates krijgen voor elk product waarvoor u (i) een abonnement voor Inhoudsupdates voor de Software hebt gekocht (inclusief elk abonnement dat bij uw originele aankoop van de Software was inbegrepen), (ii) een upgradeverzekering voor de Software hebt aangekocht, (iii) een onderhoudsovereenkomst bent aangegaan waarin Inhoudsupdates zijn opgenomen, of (iv) anderszins afzonderlijk het recht voor Inhoudsupdates hebt verkregen. Met uitzondering van de mate waarin dat uitdrukkelijk hierboven werd vermeld, staat deze licentie u niet toe Inhoudsupdates te verkrijgen en te gebruiken. U erkent bovendien dat u Updates routinematig moet downloaden en installeren teneinde maximaal van de Software te profiteren.

5. Garantie

SimpleStar garandeert dat de media waarop de Software is gedistribueerd, gedurende een periode van dertig (30) dagen vanaf de datum waarop u de Software aanschaft vrij is van defecten (de "Garantieperiode"). Uw enige oplossing in geval van inbreuk op deze garantie is dat SimpleStar alle binnen de Garantieperiode aan SimpleStar geretourneerde defecte media worden vervangen of dat SimpleStar, in geval Sectie 6, zoals hieronder vermeld, van toepassing is, U het voor de Software betaalde bedrag terug stort. SimpleStar garandeert niet dat de Software aan Uw eisen voldoet of dat de werking van de Software foutvrij zal zijn. Teneinde uw rechten onder deze Sectie 5 uit te kunnen oefenen, dient u alle door u gemaakte kopieën van de Software te verwijderen en te vernietigen (inclusief archiefkopieën) en (i) indien u de Software per download hebt aangekocht, de instructies op de door u ontvangen bevestigingse-mail met betrekking tot de aankoop te volgen, of (ii) voor alle overige aankopen de Software in de originele verpakking samen met uw ontvangstbewijs naar uw aankooppunt te retourneren.

BOVENSTAANDE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN VERVANGT ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET DAN WEL IMPLICIET, INCLUSIEF DE IMPLICIETE GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL EN NIET-INBREUK VAN INTELLECTUELE EIGENDOMMEN. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN. U KUNT OVER ANDERE RECHTEN BESCHIKKEN. DEZE VARIËREN PER STAAT EN LAND.

6. Geldteruggarantie

Indien U de originele licentiehouder van deze Softwarekopie bent en, om welke reden dan ook, niet geheel tevreden bent met de Software, hebt u recht op teruggaaf van het bedrag dat U voor de Software betaalde (exclusief verwerkings- en verzendkosten en toepasselijke belastingen) door schriftelijk, op enig moment binnen een periode van dertig (30) dagen na de aankoopdatum (de "Garantieperiode") de Klantondersteuning van SimpleStar of SimpleStar-dealer daarvan op de hoogte te stellen. Indien u de Software ontving als een "gebundeld" product bij aankoop van uw PC of ander computercomponent of indien u de Klantondersteuning van SimpleStar of de SimpleStar-dealer niet binnen de Garantieperiode in kennis stelt, hebt u geen recht op terugbetaling.

7. Privacy

7,1. SimpleStar kan u waarschuwingen geven door middel van een pop-upvenster, dialoogvenster, e-mail of ander middel, zelfs hoewel u het bericht wellicht niet kunt ontvangen tenzij u de Software opent. Alle dergelijke kennisgevingen dienen te worden beschouwd als verzonden op de dag waarop SimpleStar de kennisgeving voor het eerst beschikbaar stelt door middel van de Software, ongeacht het tijdstip waarop u de kennisgeving daadwerkelijk ontvangt.

7,2 U erkent dat SimpleStar bepaalde informatie over de gebruikers van de Software verzamelt, inclusief bepaalde persoonlijk herleidbare informatie. U geeft bij deze toestemming aan SimpleStar voor het verzamelen en gebruiken van dergelijke informatie en stemt in dat de verzameling en het gebruik van dergelijke informatie door SimpleStar valt onder het Privacybeleid van SimpleStar, zoals op dit moment gepubliceerd op www.simplestar.com en van tijd tot tijd gewijzigd door SimpleStar.

8. Uitsluiting van beschadigingen

TENZIJ UITDRUKKELIJK VERMELD IN SECTIE 5 VAN DEZE OVEREENKOMST, VERWERPT SIMPLESTAR ALLE ANDERE GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE SOFTWARE, MEDIA EN ALLE ANDERE ONDERWERPEN VAN DEZE OVEREENKOMST, UITDRUKKELIJK DAN WEL IMPLICIET VERMELD, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIE TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID, DE IMPLICIETE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN DE IMPLICIETE GARANTIE VOOR HET NIET MAKEN VAN INBREUK. SIMPLESTAR GARANDEERT NIET DAT DE WERKING VAN DE SOFTWARE ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ IS. Sommige jurisdicties erkennen geen beperkingen van impliciete garanties. In dat geval kunnen de bovenstaande beperkingen niet van toepassing op u zijn. U kunt andere rechten hebben die per jurisdictie verschillen.

9. Aansprakelijkheidsbeperking

9,1. SOMMIGE STATEN EN LANDEN, INCLUSIEF LIDSTATEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE, STAAN GEEN BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADES OF GEVOLGSCHADES TOE. ONDERSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING KAN DERHALVE NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

9,2. IN DE MAXIMAAL DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING TOEGESTANE MATE EN ONGEACHT OF EEN HIERIN TOT UITING GEBRACHTE OPLOSSING AL DAN NIET SUCCESVOL IS IN HAAR ESSENTIËLE DOELSTELLING EN NIETTEGENSTAANDE ENIGE TEGENSTELLING VOOR HET HIERIN OPGENOMENE:

(A) IS SIMPLESTAR NOCH HAAR LICENTIEHOUDER(S) IN ENIG GEVAL AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK VOOR U TEN AANZIEN VAN ENIG EFFECT, ENIGE ONJUISTE WERKING OF SCHADE OF ENIG VERLIES ALS GEVOLG VAN UW INSTALLATIE OF GEBRUIK VAN SOFTWARE, HARDWARE, APPARATEN, RANDAPPARATUUR OF ANDERE PRODUCTEN VAN DERDEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, INHOUDSUPDATES OF VAN ENIGE DERDE ONTVANGEN STUURPROGRAMMA'S OF ANDERE BESTANDEN (GEZAMENLIJK "PRODUCTEN VAN DERDEN") MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE DOOR U (OF DOOR ENIGE DERDE PARTIJ). ALLE GARANTIES EN VERPLICHTINGEN VAN DERDE PARTIJEN MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN VAN DERDEN LIGGEN BUITEN HET BEREIK VAN DEZE OVEREENKOMST EN DIENEN ONDER EEN AFZONDERLIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U EN DE RESPECTIEVELIJKE DERDEN OVEREEN GEKOMEN TE WORDEN.

(B) IS SIMPLESTAR OF HAAR LICENTIEHOUDER(S) IN ENIG GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, PUNITIEVE OF INDIRECTE SCHADE, NOCH VOOR GEVOLGSCHADES OF SOORTGELIJKE SCHADES, INCLUSIEF ENIGE GEDORVEN INKOMSTEN OF VERLOREN GEGEVENS, VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF ONVERMOGEN OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ZELFS WANNEER SIMPLESTAR IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKE AANWEZIGHEID VAN DERGELIJKE SCHADES.

(C) OVERSCHRIJDT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SIMPLESTAR OF VAN HAAR LICENTIEHOUDERS HET AANKOOPBEDRAG VAN DE SOFTWARE.

9,3. DE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN ZOALS HIERBOVEN UITEEN GEZET, ZIJN VAN TOEPASSING, ONGEACHT OF U DE SOFTWARE ACCEPTEERT OF NIET.

10. Belastingen

U bent verantwoordelijk voor de betaling van alle verkoopbelastingen, heffingen en soortgelijke belastingen met betrekking tot de licentie van deze Software.

11. Overheidsgebruikers

Indien de software is gedownload door of geopend wordt door of namens de Verenigde Staten van Amerika, haar instanties en/of hulpmiddelen ("Amerikaanse regering"), wordt de software verstrekt met Beperkte rechten. Gebruik, duplicatie of openbaarmaking van de Software door de Amerikaanse regering is onderhevig aan de restricties zoals beschreven in subparagraaf (c)(1)(ii) van de Rechten in de Technische Gegevens en Computersoftware-clausule van DFARS 252-227-7013 of subparagrafen (c)(1) en (2) van de Commerciële Computersoftware-Beperkte rechten in 48 CFR 52.227-19, indien van toepassing.

12. Exportbeheer

De Software en onderliggende informatie en technologie mogen niet worden gedownload, geopend of anderszins worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd met uitzondering van zoals toegestaan door de wetten in de Verenigde Staten en de wetten in de jurisdictie waarin de Software werd verkregen. De Software mag in het bijzonder niet worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd (i) naar (of naar een nationale instantie of inwoner van) Cuba, Libië, Noord-Korea, Iran, Syrië of enig ander land waarvoor een Amerikaans handelsembargo geldt; of (ii) naar iedereen op de lijst met Speciaal toegewezen inwoners van de Amerikaanse regering of op de lijst Tabel met geweigerde aankopers van de Amerikaanse Handelsafdeling. Door de Software te downloaden, openen of te gebruiken, stemt u met de voornoemde bepalingen in en vertegenwoordigt en garandeert u dat zich niet bevindt in, of onder toezicht bevindt van, of een inwoner bent van enig dergelijk land of enige dergelijke lijst.

13. Algemene voorwaarden

13,1 Op deze overeenkomst zijn de wetten van de Staat Californië van toepassing. De relevante gerechtshoven van de Staat Californië hebben de exclusieve jurisdictie over enig geschil dat voortkomt uit uw gebruik van de Software. Indien enige bepaling in deze overeenkomst door enig gerechtshof met competente jurisdictie als ongeldig wordt aangemerkt, zal de ongeldigheid van deze bepaling niet de geldigheid van de resterende bepalingen in deze overeenkomst beïnvloeden: deze blijven volledig van kracht. Geen verklaring van afstand van enige bepaling van deze overeenkomst wordt geacht een verdere of blijvende afstandsverklaring van een dergelijke voorwaarde of enige andere voorwaarde te zijn.

13,2 Deze Overeenkomst werd oorspronkelijk opgesteld in de Engelse taal. Hoewel SimpleStar voor uw gemak één of meer vertalingen kan aanbieden, blijft de Engelse versie prevaleren in geval van een conflict of onvolkomenheid.

13,3 Deze Overeenkomst betreft de volledige overeenkomst tussen U en SimpleStar met betrekking tot deze transactie en eerdere verklaringen of garanties. Alle wijzigingen aan deze Overeenkomst dienen schriftelijk en door een bevoegde vertegenwoordiger van Corel Corporation gemaakt te worden.

14. Installatie

De toepassing ondersteunt stille installatie, dat wil zeggen dat de toepassing kan worden geïnstalleerd zonder de installatievensters weer te geven en zonder aanwijzingen weer te geven.

Copyright © 2024 Corel. Alle Rechten Voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden | Privacy | Cookies | EULA | Verkoop/deel mijn gegevens niet | Beheer mijn cookies

Onze meest populaire
PC Bundle is in de uitverkoop!
  • Optimaliseer de prestaties van uw pc
  • Bescherm je privégegevens
  • Verbeter de beveiliging van uw pc
Alleen vandaag - tot 50% korting!
Bespaar
Tot wel
50
%
LAATSTE KANS: bespaar tot 50% op onze beste bundels. Aanbieding verloopt binnenkort! Krijg nu